วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ณ โรงแรมเดอมอค กทม.

วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2554   ศน.  ปลาทอง  อัยวรรณ พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญศิริ นนตะเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเดอมอค  เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแม่ข่ายในการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.ไปขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ต่อไป
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 
เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ ( Integrate Library System  : ILS) ที่พัฒนามาจาก Open Source Software  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โปรแกรมดังกล่าวมีการทำงานตามมาตรฐาน MARC โปรโตคอล Z39.50 ติดตั้งใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน การดูแลรักษาผ่านระบบเครือข่ายและประหยัดงบประมาณ ( ฟรี)          
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ที่พัฒนาขึ้น ได้นำมาจาก Open Source Software  ชื่อว่า โปรแกรม OpenBiblio  เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากลเหมาะสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก โปรแกรมใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ Apache เป็น Web Server

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
( OBEC Library Automation System )
เนื้อหาหลักสูตร
1.       การส่งเสริมระบบห้องสมุดอัตโนมัติในโรงเรียน
2.       การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนยุคใหม่
3.       แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ( OBEC Library Automation System )
4.       การติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
5.       วิธีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
Ø  งานจัดการและบริหารระบบ ( System Administration Module)
Ø  งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด ( Cataloging Module)
Ø  งานสนับสนุน ( Supporting Module)
Ø  งานบริการยืม - คืน  ( Circulation Module)
Ø  งานสถิติและรายงาน (  Statistic & Reporting Module)
Ø   การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ( OPAC Module)


  ทำไมจึงเลือกใช้โปรแกรม OpenBiblio
  • ติดตั้งและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
  • สามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux
  • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์เป็น GNU General Public License (GPL)
  • โปรแกรม Open Source ที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
  • มีการใช้ MARC ตามมาตรฐานสากล
  • มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลกหมายเหตุ : ภาพการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ในวันที่ 6-7 กันยายน 2554 คลิกที่นี่ค่ะ
           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น